fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu103:DataDetail1

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมต่างๆ

                                                                                                                                                               

โรงเรียนบ้านแหลมแท่นจัดงานวันแห่งความสำเร็จ
โดยมีนางเสาวณี พิทยานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมแท่นเปิดงาน
ในวันที่ 20มีนาคม 2562 
การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก
โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ
ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน
การจัดงานวันแห่งความสำเร็จถือเป็นประสบการณ์สำคัญ
ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้เรียนจบหลักสูตร
ในแต่ละระดับชั้น จึงมีพิธีรับผลการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจ
ในความสำเร็จของตนทั้งนี้โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครอง
เข้าร่วมงานมีพีธีระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู
โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง  

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก!!

 

มาแล้ว..........
Facebook โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
ช่วยกันกด LIKE นะครับ
เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของเวป
แล้วกด ไลค์ก่อนใครเลย

 

โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
 นำโดยนางเสาวณี  พิทยานุรักษ์
ได้ร่วมกับชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน
 จัดพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายพุ่ม
ที่วัดไตรมุขชยาราม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2560

 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนบ้านแหลมแท่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด หน้า
ดาวน์โหลดใบสมัคร 


ส่งงานผู้อำนวยการได้ที่นี่ คลิก

 

 

*********************************

ประกาศด่วน

 
 กิจกรรมที่ผ่านมา
 

โรงเรียนบ้านแหลมแท่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12 สิงหาคมโดย คณะผู้บริหารคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
มีการตักบาตรอาหารแห้งและ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกัน   

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก!!

โรงเรียนบ้านแหลมแท่นจัดกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560                                                                                                         

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก!!

 

 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น นำโดยนางเสาวนีย์  พิทยานุรักษ์ได้ร่วมกับชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน  จัดพิธีแห่เทียนพรรษา และถวายพุ่ม ที่วัดไตรมุขชยาราม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2560

 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 

วันที่ 13  มกราคม  2560  โรงเรียนบ้านแหลมแท่นได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โดยนางเสาวนีย์ พิทยานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี  และกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้มีการแสดงจากนักเรียนชั้นต่างๆเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านแหลมแท่นได้นำนักเรียนเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและนิทรรศรัตนโกสินทร์

ภายใต้กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านแหลมแท่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 นำโดยนางเสาวนี พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2544 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเองมากขึ้น           การจัดค่ายภาษาอังกฤษเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความถนัดทางภาษา ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนฝึกภาษาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม การแก้ปัญหา เพลงและบทบาทสมมุติ กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางภาษาให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี  

          จากเหตุผลดังกล่าว  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   โรงเรียนบ้านแหลมแท่น จึงจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2559

ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

   เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  ทางโรงเรียนบ้านแหลมแท่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต1 จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559

นอกเหนือจากกิจกรรมไหว้ครูแล้ว ยังมีการแจกทุนการศึกษา แก่นักเรียนทุกชั้นเรียน และมีการมอบรางวัลสำหรับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 013.49 น. โรงเรียนบ้านแหลมแท่น ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ในวันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้
และปรินิพพานในวันเดียวกันของพระพุทธเจ้าโดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น ต.แสนสุข จ.ชลบุรี ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียนของโรงเรียน โดยมี นายธานินทร์ เจริญผล นเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมแท่น นางเสาวณีย์พิทยานุรักษ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปราณาดีจากผู้ใหญ่ใจดี เพื่อให้เด็กรู้สึกถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ท่ามกลางนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก
       
       สำหรับไฮไลต์ของงาน คือ การแสดงบนเวทีของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยการแสดงที่เรียกเสียงฮือฮา และเสียงหัวเราะมากที่สุด คือ การเต้นในเพลง T26 ของคณะครู โดยคณะครูได้แต่งกายคอสเพลย์ เต้นประกอบเพลงสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านแหลมแท่น ได้จัดขึ้นก่อน 1 วันเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ในวันรุ่งขึ้นเด็กๆ จะได้เดินทางไปร่วมงานตามสถานที่ต่างๆ ที่หลายหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น

ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม เปิดบ้าน ปปช. เนื่องในวันต่อต้านคอรร์รัปชั่นสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยได้ให้ความรู้มากมายเกียวกับหน่วยงานพร้อมทั้งยังปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดจัดงาน รวมใจภักดิ์ รักษ์สุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มรักสุขภาพและชมรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๔ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์และบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อรวมภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมจัดมหกรรมสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองแสนสุขให้ดีขึ้นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมแท่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และปีที่5 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

โรงเรียนบ้านแหลมแท่นจัดกิจกรรม

กีฬา - กรีฑาภายในประจำปี 2558 "แหลมแท่นเกมส์" เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 มีการชิงชัยหลายประเภทกีฬา 

ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ชมภาพกิจกรรมเพิ่ม 

 

 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับโรงเรียนบ้านแหลมแท่น ในโครงการ "SCB  ชวนกันทำดี Beach cleaning ชายหายหาดบางแสน "
ทำการเก็บขยะตลอดแนวชายหาดสร้างความสะอาดให้กับชายหาดเป็นอย่างยิ่ง                                                                                                                              

 

โรงเรียนบ้านแหลมแท่นได้นำนักเรียนเข้าชมเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

ภายใต้กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558                                                                                                                                            

ชมภาพกิจกรรมเพิ่ม

 

 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ณ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น

 ผู้อำนวยการและครูนำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และยาเสพติด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                              
 

เทศบาลเมืองแสนสุขเข้าดำเนินการฉีดพ่นยากันยุง ในโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

 
 

 โรงเรียนบ้านแหลมแท่นจัดกิจกรรมไหว้ครู และประชุมผู้ปกครองเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558                                                                                                         

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก!!

 

 

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี                                                                                                                              

 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมอบ หมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง กว่า 40 ใบ ณ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น จ.ชลบุรี 

  ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 
 
 
   
©2015 by banlaemtan.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat